Algemene voorwaarden

HOOFDPUNTEN

Verzending

Je verzendt je pakket(ten) uiteraard op eigen verantwoordelijkheid, niettemin zullen Plukkup en de logistieke partijen erachter hun uiterste best doen om alles volgens plan te laten verlopen. Op onze dienstverlening zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden 2004 van toepassing, zoals gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechten te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Deze staan ook op onze website.

Schade & Aansprakelijkheid

We gaan ervanuit dat vrijwel elke verzending foutloos en onbeschadigd wordt bezorgd. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dit niet het geval is. We zijn niet aansprakelijk voor schade aan pakketten die via Plukkup opgehaald en bezorgd worden. De vervoerders waarmee wij werken hebben voor de meeste gevallen een verzekering. Wij zullen je uiteraard helpen je schade vergoed te krijgen.

Logisch

Je hebt wellicht zelf ook door wanneer het niet verstandig is om iets te verzenden. Of het nu gaat om illegale zaken of zaken met een hoge waarde. We raden je aan onderstaande voorwaarden hier op na te slaan en dan zelf te bepalen of jouw verzending geschikt is. Bij twijfel kun je contact met ons opnemen.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

ADR: Verdrag inzake vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en bijbehorende annexen waarin stoffen vanwege hun eigenschappen in gevarenklassen zijn ingedeeld.

Afzender: Degene die met Plukkup een overeenkomst aangaat inzake goederenvervoer, Vervoer over de weg en/of Logistieke Diensten, ongeacht of diegene de initiële verzender van het Pakket is, of de uiteindelijke ontvanger.

Pakket: Een Zending die aan de door Plukkup voor dit product vastgestelde specificaties voldoet waarvan het verzendadres in Nederland is gelegen en het afleveradres binnen Nederland of België is gelegen.

Deugdelijke verpakking: Zendingen zijn deugdelijk verpakt en voorzien van door Plukkup goedgekeurde etiketten. Plukkup heeft het recht Zendingen te weigeren die onvoldoende verpakt zijn of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Indien een zending vanwege de aard, omvang, vorm of verpakking niet automatisch gesorteerd kan worden, wordt hiervoor een toeslag berekend.

Geadresseerde: Natuurlijke of rechtspersoon aan wiens adres de Zending afgeleverd dient te worden.

Logistieke Diensten: Alle werkzaamheden zoals special services, laden en lossen, in-, op- en uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling en distributie, display opbouw, ompakken, assemblage, facturering, verzend gereed maken en Vervoer over de weg.

Non-conveyable (NoCo): Een Zending die vanwege zijn aard, omvang, vorm of verpakking niet automatisch gesorteerd kan worden, handmatig wordt verwerkt. Hieronder valt in ieder geval (a) een Zending die naar het oordeel van Plukkup ondeugdelijk is verpakt, uitstekende delen bevat, niet een vlakke bodem heeft en/of waarvan het zwaartepunt boven het midden ligt, (b) kokers en/of rollen, (c) een Zending die door automatische sortering beschadigd kan raken, (d) een Zending die schade kan toebrengen aan (automatische) sorteersystemen en (e) alle overige Zendingen die door Plukkup als niet automatisch sorteerbaar worden aangemerkt.

Pakket: Het Plukkup pakket dat niet zwaarder is dan 25 kilo en niet lichter dan 0,1 kilo, waarbij de maximale gordelomvang van het pakket 3m is (1 x l + 2 x b + 2 x h) en de maximale lengte 2m, breedte 0,8m en hoogte 0,6m en de minimale lengte 0,1m, breedte 0,05m en hoogte 0,015m. Het Plukkup pakket is deugdelijk verpakt en is voorzien van door Plukkup goedgekeurde etiketten met barcode. Plukkup kan pakketten weigeren die onvoldoende zijn verpakt, gevaarlijke stoffen of andere risicodragende goederen bevatten, of om welke reden dan ook niet kunnen worden verwerkt. Postbusadressen zijn niet toegestaan en zullen worden aangemerkt als ondeugdelijke adressering. Uit het enkele feit, dat een pakket ter vervoer wordt aangenomen, kan niet worden opgemaakt dat het aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoet.

Plukkup: PLUKKUP B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 67958516 te Amsterdam.

Vervoer over de weg: Het verplaatsen van goederen over de weg door middel van een voertuig binnen Nederland.

Verzendadres: Het adres waarop een Zending ter verzending aan Plukkup en/of diens uitvoerder wordt aangeboden.

Verzendkosten: De kosten die Plukkup in rekening brengt voor het laten vervoeren van een Zending, inclusief de van toepassing zijnde toeslagen, ondermeer voor de services.

Volume: Het volume van een Zending wordt berekend door de som van lengte x breedte x hoogte.

Volumegewicht: Berekend gewicht als uitkomst van de som lengte x breedte x hoogte (in meters) x volumefactor (kilogram/m3). Bij Pakket producten geldt als volumefactor 300 kg/m3.

Werkdagen: Dagen waarop door Plukkup een Zending aan Geadresseerde wordt afgeleverd. Binnen Nederland is dit maandag tot en met vrijdag, behoudens nationale feestdagen en nader door Plukkup vastgestelde dagen, welke bij Plukkup zijn op te vragen, waarop Plukkup is gesloten. Afleverdagen kunnen voor bestemmingen buiten Nederland afwijken.

Zending: Een of meer verzendeenheden afkomstig van één afzender en bestemd voor één geadresseerde welke door de Afzender of in opdracht van de Afzender door derden aan Plukkup ter transport worden aangeboden, in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de vereiste documenten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en andere regelgeving

1.

Deze Nederlandnse Expeditievoorwaarden 2014 zijn van toepassing op alle door Plukkup gedane aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Eigen voorwaarden van de Afzender worden niet aanvaard, ook al heeft de Afzender expliciet naar haar eigen voorwaarden verwezen.

2.

de voorwaarden te downloaden van de website van Plukkup.

3.

Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en overige regelingen die op de overeenkomst tussen Plukkup en de Afzender van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen in deze voorwaarden, voor zover afwijking van de overige regelingen is toegestaan.

4.

Documenten die vereist zijn in het kader van de overeenkomst dienen aan de door Plukkup gestelde specificaties, de wettelijke eisen en de van toepassing zijnde aanvullende regelgeving te voldoen. Deze eisen kunnen bij Plukkup worden opgevraagd.

Artikel 3 Aflevering

1.

Aflevering van een Zending vindt plaats binnen een redelijke termijn en enkel op werkdagen en zaterdagen.

2.

Indien het verzend- en afleveradres binnen Nederland zijn gelegen, spant Plukkup zich in een Zending die voor 17:00 uur aan haar wordt aangeboden, tenzij anders overeengekomen, de daarop volgende werkdag bij de Geadresseerde af te laten leveren. Indien het afleveradres op de Waddeneilanden is gelegen, geldt dat Plukkup zich inspant de Zending de tweede werkdag volgende op de dag waarop de Zending aan Plukkup en/of diens uitvoerder is aangeboden af te leveren aan de Geadresseerde.

3.

Op het moment dat Plukkup en/of diens uitvoerder de Zending afhaalt op een door de Afzender opgegeven adres geldt het moment van inontvangstname van de Zending als het moment van aanleveren aan Plukkup en/of diens uitvoerder.

4.

Indien niemand wordt aangetroffen op het afleveradres, geldt het tijdstip waarop dit plaatsvindt als tijdstip waarop Plukkup en/of diens uitvoerder aan haar afleververplichting heeft voldaan. Dit tijdstip wordt door Plukkup en/of diens uitvoerder vastgelegd en is bepalend voor het vaststellen van haar leveringsinspanningen.

5.

Op verzoek van de Afzender of Geadresseerde kan aflevering ook plaats vinden via een daartoe aangewezen afleverpunt van Plukkup en/of diens uitvoerder..

Artikel 4 Retourzendingen, geweigerde zendingen en onbestelbare zendingen

1.

De Zending welke door de Geadresseerde niet wordt geaccepteerd of retour wordt gezonden en/of de Zending die onbestelbaar is wegens een onjuiste adressering, wordt door Plukkup en/of diens uitvoerder afgeleverd bij de Afzender.

2.

De kosten voor het afleveren van de in lid 1 genoemde Zending bij de Afzender zijn even hoog als de kosten voor het afleveren van de Zending aan Geadresseerde. Deze extra kosten kan Plukkup in rekening brengen bij de Afzender.

3.

Indien de Zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de Zending retour naar het depot. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de Zending. Indien door Geadresseerde niet binnen 5 Werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de Zending afgeleverd bij de Afzender, waarbij lid 2 van overeenkomstige toepassing is. De kosten voor een tweede aflevering kan Plukkup in rekening brengen bij de Afzender.

4.

De in lid 2 en 3 genoemde kosten kunnen per product verschillen.

Artikel 4 Niet-toegestane Zendingen

1.

Het is de Afzender niet toegestaan een Zending die, onder andere doch niet beperkt tot, gevaarlijke goederen bevat, volgens de ADR en IATA geldende regels, levende planten en/of dieren, wapens, bederfelijke goederen, stoffelijke overschotten, persoonlijke goederen, munten, bankpapier of cheques, edelstenen, ongemunt goud of zilver, kunstwerken, goederen die met een ATA-carnet worden verzonden, alcohol, tabak, verdovende middelen, tijdelijke import goederen, klant-tot-klant goederen die onder douanecontracten vallen, aan Plukkup en/of diens uitvoerder aan te bieden in het kader van de tussen Plukkup en de Afzender gesloten overeenkomst.

2.

Zendingen welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is onder welke strafwet dan ook, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Onder strafwet wordt verstaan alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waaronder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie alsmede lidstaten van de Europese Unie.

3.

Plukkup is gerechtigd haar dienstverlening met betrekking tot de in lid 1 en 2 genoemde Zendingen te weigeren en indien tijdens het uitvoeren van haar verplichtingen in het kader van de gesloten overeenkomst blijkt dat de Afzender niet heeft voldaan aan lid 1 en 2, dan is Plukkup gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de Zending ter beschikking van de Afzender te stellen. Tevens is Plukkup gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden. De Afzender is aansprakelijk voor schade die Plukkup en/of diens uitvoerder lijdt wegens overtreding van het eerste lid.

4.

Plukkup is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing / in beslagname van Zendingen genoemd in lid 1 en 2.

NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam,

Arnhem, Breda en Rotterdam

Werkingssfeer

Artikel 1.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening die de expediteur verricht. Onder expediteur in het kader van deze algemene voorwaarden wordt niet uitsluitend verstaan de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW. Als opdrachtgever van de expediteur wordt beschouwd, degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan de expediteur geeft, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling.

2. Ten aanzien van de handelingen en werkzaamheden, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, assurantiebemiddelaars, opslag- en controlebedrijven enz. die door de expediteur worden verricht, zullen mede van toepassing zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, onderscheidenlijk voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.

3. De expediteur is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden met wie hij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.

4. De expediteur heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voor zover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van de expediteur wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe de expediteur hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van de expediteur. Te hunnen aanzien zullen ondermeer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van de expediteur, als omschreven in deze voorwaarden.

5. Opdrachten tot aflevering onder rembours, tegen bankbewijs enz. worden geacht expeditiewerkzaamheden te zijn.

Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel 2.

1. Alle door de expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst.

3. Bij wijziging van één of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd.

De expediteur dient de wijzigingen te kunnen aantonen

Artikel 3.

1. Indien door de expediteur all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de expediteur komen.

2. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremiën.

3. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra – naar billijkheid vast te stellen – beloning in rekening worden gebracht.

Artikel 4.

1. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd – ongeacht de oorzaak daarvan – komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer de expediteur het connossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.

2. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan de expediteur worden vergoed.

Artikel 5.

1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.

2. Indien de expediteur een verzekering op eigen naam heeft gesloten, is hij slechts gehouden – desgevraagd – zijn aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.

3. Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is de expediteur niet verantwoordelijk.

4. De expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijke werktuigen, gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico’s dekt die voor de expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

Artikel 6.

1. Het aan de expediteur verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7.

1. Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de expediteur, waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.

Artikel 8.

1. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn.

2. De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van de expediteur zijn.

3. De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.

4. De expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien de expediteur een garantie stelt, is zijn opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

Artikel 9.

1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.

2. Desalniettemin is de expediteur gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht.

3. Als deskundige treedt de expediteur niet op. Voor hem ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der zaken; evenmin neemt hij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.

Artikel 10.

1. De bijvoeging “circa” geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5 % meer of minder te leveren.

Aansprakelijkheid

Artikel 11.

1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. De expediteur is – onverlet het bepaalde in artikel 16 – niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de expediteur of diens ondergeschikten.

3. De aansprakelijkheid van de expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zaken de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 4.000 SDR per zending.

4. De door de expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. De expediteur is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

5. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor de expediteur niet aansprakelijk is, dient de expediteur zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de expediteur zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.

6. De opdrachtgever is jegens de expediteur aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) zaken en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

7. De opdrachtgever zal de expediteur vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de expediteur als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

8. De expediteur, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch volgens deze voorwaarden aansprakelijk.

Artikel 12.

1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan de expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 13.

1. Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

2. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de expediteur aan deze te worden voldaan.

Artikel 14.

1. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de expediteur niet.

2. Tijden van aankomst worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15.

1. Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is de expediteur voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

Dwingend recht

Artikel 16.

1. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is de expediteur, voor zover hij een vervoerovereenkomst die hij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade mede te delen.

2. Doet de expediteur de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is hij, wanneer hij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schade-loosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die hij zou hebben moeten voldoen, wanneer hij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.

3. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is de expediteur voor zover hij de vervoerovereenkomst, welke hij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoerovereenkomsten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging. Hij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover hij beschikt of die hij redelijkerwijs kan verschaffen, voorzover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.

4. De opdrachtgever verkrijgt jegens degeen, met wie de expediteur heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij de expediteur duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door de expediteur – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen hem en de expediteur ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.

5. Komt de expediteur een verplichting als in het derde lid bedoeld niet na, dan is hij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.

Betaling

Artikel 17.

1. De opdrachtgever is verplicht de expediteur de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij ver-zending van te verzenden zaken, te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.

De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de overeenkomst schade is opgetreden.

2. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door de expediteur een krediettermijn wordt toegepast, is de expediteur gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.

3. Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het verschuldigde betaalt, is de expediteur gerechtigd de wettelijke rente conform de artikelen 6:119 of 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.

4. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen -ook toekomstige – van de expediteur terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:

– het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

– de opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens de expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.

5. De opdrachtgever is uit hoofde van de expeditie-overeenkomst verplicht om op eerste vordering van de expediteur zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan de expediteur is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.

6. De expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever.

Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.

7. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan de expediteur te vergoeden.

Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te worden vergoed, indien de expediteur in verband met de expeditie-overeenkomst hiervoor door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.

8. De opdrachtgever zal de expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de expediteur in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.

9. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die de expediteur aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 18.

1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn gegeven.

2. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door de expediteur betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 19.

1. De expediteur heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die de expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is de expediteur gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.

2. De expediteur kan de hem in lid 1 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.

3. De expediteur is gerechtigd de hem in lid 1 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.

4. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – ondershands.

Slotbepalingen

Artikel 20.

1. Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Artikel 21.

1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele verloop van negen maanden.

2. Elke vordering jegens de expediteur vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op die van aflevering. Onder dag van aflevering wordt verstaan; de dag waarop de zaken uit het vervoermiddel zijn afgeleverd, dan wel, indien zij niet zijn afgeleverd, hadden moeten zijn afgeleverd.

4. In het geval de expediteur door enige overheid dan wel derden als bedoeld in artikel 17 lid 7 wordt aangesproken, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan vanaf de eerste van de volgende dagen:

• de dag volgende op die waarop de expediteur door enige overheid dan wel derde is aangesproken;

• de dag volgende op die waarop de expediteur de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.

Indien de expediteur of een door hem ingeschakelde derde als bedoeld in artikel 17 lid 7 in bezwaar en/of beroep is gegaan, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.

5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring die drie maanden beloopt.

Artikel 22.

1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de expediteur.

Uw Persoonsgegevens

Zonder persoonsgegevens zoals naam en adres kunnen we helaas geen opdrachten uitvoeren. We gebruiken de gegevens dan ook alleen voor het uitvoeren voor de opdracht, en delen deze met directe leveranciers zover nodig voor de opdracht. Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en delen niet met derden zolang dit niet direct noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wel kunnen we maximaal 1 keer per zending om een terugkoppeling of een review te vragen, dit is voor ons belangrijk om onze service te blijven verbeteren.
Indien u zich registreert zullen uw gegevens slechts voor het gebruiksgemak van uzelf zijn. Deze zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.